Project Description

PROCENA RIZIKA

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je temelj uspostavljanja jednog sistema koji će prepoznati svaki vid opasnosti, odnosno svako ugrožavanje ljudi i imovine. 

PROCENA RIZIKA

Procena rizika se radi u skladu sa zahtevima standarda SRPS A.L2.003:2017 koji se odnosi na procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja uz njegova prilagođavanja konkretnoj problematici i standardu.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je temelj uspostavljanja jednog sistema koji će prepoznati svaki vid opasnosti, odnosno svako ugrožavanje ljudi i imovine. Ovaj elaborat za cilj prvenstveno ima prevenciju, ali on mora da sadrži i niz mera čija će primena u što je moguće većoj meri umanjiti posledice štetnih događaja i vanrednih situacija. 

 Zakonska obaveza svakog subjekta u javnom i privatnom sektoru, definisana zakonom o privatnom obezbedjenju i članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite , koji koriste bilo koji vid fizičke ili tehničke zaštite odnosno usluge obezbeđenja od strane trećih lica ili ima vlastite resurse za obezbeđenje lica i imovine u funkciji bezbednosti poslovanja.

Član 3. Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite (”Sl. glasnik RS”, br. 98/2016) definiše da se zaštita obavezno obezbeđenih objekata vrši primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite na osnovu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Obavezno obezbeđeni objekti obuhvataju:

Objekte koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao posebni objekti za odbranu zemlje.

  • Objekte koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od strateškog ili posebnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane.
  • Objekte organa grada-jedinice lokalne samouprave.
  • Zatvorene objekte, dvorane, hale i druge objekte namenjene za okupljanje građana, kapaciteta smeštaja 5.000 građana i više.
  • Otvorene objekte, stadione i druge objekte namenjene za okupljanje građana, kapaciteta smeštaja 20.000 građana i viš​e​.
  • Tržne centre otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 metara kvadratnih i više.
  • Objekte saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad sa više od 50.000 stanovnika.

Ovakvim projektom svaka organizacija dobija višestruko vredan dokument koji ujedno čini i polaznu osnovu za izgradnju sistema upravljanja bezbednošću poslovanja.